gnarlyribsrecipe.com


Меню
  
 

Main / News & Magazines / Bhaibheri

Bhaibheri

Bhaibheri

Name: Bhaibheri

File size: 535mb

Language: English

Rating: 8/10

Download

 

Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi (BDSC) - Hundreds of versions in + different languages - the Bible that goes with you anywhere. Download now. Johani 1, Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi (BDSC) Shoko Rakava Nyama Pakutanga pakanga pane Shoko, uye Shoko rakanga riri kuna Mwari, uye. Ruka 16, Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi (BDSC) Mufananidzo woUchenjeri hwoMutariri Akanga Asakarurama Jesu akatiwo kuvadzidzi vake.

The Holy Bible in Shona (Bhaibheri) and English (NIV / ESV)This is a FREE Shona / English Bible for both Shona and English speaking people. It is the best . Bhaibheri. Testamente TsarDeuteronomio u. Mavambo; Eksodo · Revitiko · Numeri · Deuteronomio · Joshua · Vatongi · Rute · 1 Samueri · 2 Samueri. Download SHONA (BHAIBHERI) / ENGLISH BIBLE apk and all version history for Android. This is a FREE Shona / English Bible for both Shona and.

Mabhuku eBhaibheri akarongwa zviri nyore kuti ukurumidze kuwana mavhesi aunoda. Shanduro yeNyika Itsva () ishanduro yakarurama yeBhaibheri. Verengera Bhaibheri paIndaneti kana kuti teerera rakarekodhwa. Kana uchida unogona kuritora. Bhaibheri remasaini riripowo. Shanduro yeNyika Itsva. Get this from a library! Bhaibheri dzvene: MuChiShona chanhasi. Shona Bible - Shona Bible (Bhaibheri) is the old version version for your android supported phone. Offered with essential features, utilizing the power of. Shona Union Version Bible / Bhaibheri - Magwaro Matsvene Amwari - Testamente Yekare - Netestamente Itsva / The Bible in Shona (Union) 53 series / Shona.

Bhaibheri translation in Shona-English dictionary. kuri kuitawo kuti padiwe nzvimbo dzakawanda dzinodhinda mabhuku anotsanangura Bhaibheri. Jobho 6 - Bhaibheri Dzvene [Shona Bible]. Tindo achishandisa bhaibheri kupfimba: Tindo: Une mukomana here? Girl: Handina. Tindo: Gen "Jehova Mwari akatizve, Hazvina kunaka,kuti munhu. Bhaibheri revana riripo kuti vana vamuzive Jesu Kristu nekuvapa nekuudza vana nyaya dze muBhaibheri: pa Web, Runhare/PDAs, tumapepa twakanyorwa ne.

More:


В© 2018 gnarlyribsrecipe.com - all rights reserved!